Cytat dnia: obrona

Kiedy na dru­gim roku oma­wia­li­śmy funk­cjo­no­wa­nie mecha­ni­zmów obron­nych i odkry­wa­li­śmy z podzi­wem potęgę tej czę­ści naszej psy­chiki — zaczy­na­li­śmy rozu­mieć, że gdyby nie ist­niały racjo­na­li­za­cja, sub­li­ma­cja, wypar­cie, te wszyst­kie sztuczki, któ­rymi raczymy samych sie­bie, że gdyby można było spoj­rzeć na świat bez żad­nej ochrony, uczci­wie i odważ­nie — pękłyby nam serca. Dowie­dzie­li­śmy się na tych stu­diach, że jeste­śmy zbu­do­wani z obron, z tarcz i zbroi, jeste­śmy mia­stami, któ­rych archi­tek­tura spro­wa­dza się do murów, baszt i for­ty­fi­ka­cji; pań­stwami bunkrów.

— Olga Tokar­czuk „Bieguni”

One Comment

  • Same słowa można czy­tać i rozu­mieć na wiele spo­so­bów. Albo, że można poj­mo­wać sens zda­nia, ale nie doświad­czać tego sensu. Że można wie­dzieć co jest napi­sane, lecz tego nie rozu­mieć. (O.T)

Leave a Reply

Your email is never shared.Required fields are marked *